Projekty domów jednorodzinnych, parterowych - ARCHIGRAPH - gotowe projekty domów

Mamy działkę. Chcemy budować dom. Jakie formalności i procedury urzędowe nas czekają?

Oto krótki poradnik. UWAGA: każdy z urzędów, z którymi zetkniemy się w procesie inwestycyjnym ma własne wzory wniosków! Przed złożeniem upewnijmy się jakie obowiązują (np. na stronie internetowej urzędu).

 

 

DZIAŁKA

 

Pierwsze kroki kierujemy do właściwego dla lokalizacji działki URZĘDU GMINY:

1A - Gmina ma uchwalony obowiązujący MIEJSCOWY PLAN ZGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - składamy wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z tego planu wydanie wypisu i wyrysu jest odpłatne - maksymalnie 200 zł

1B - W gminie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy podając charakterystyczne parametry obiektu (powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, kubaturę, wysokość budynku, szerokość elewacji frontowej, kształt dachu) uwaga: do wniosku można dołączyć wydrukowaną ze strony www.archigraph.pl kartę wybranego projektu
- wydanie decyzji dla budynku mieszkalnego jest wolne od opłat

 

NIEZBĘDNE

 

Równocześnie zwróćmy się do dysponentów (dostawców) mediów:

- prąd
- woda
- kanalizacja
- gaz
- ciepło
- wody opadowe

Z wnioskami o wydanie opinii o możliwości przyłączenia do sieci lub warunków technicznych przyłączenia do sieci (wnioski dostępne u dostawców). Do wniosków należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) i - szkic sytuacyjny obiektu, o przyłączenie którego wnioskujemy.

UWAGA: według cenników niektórych dysponentów wydanie warunków przyłączenia jest odpłatne!

UWAGA: każdy z dysponentów ma własne wzory wniosków - proszę pytać w Biurach Obsługi Klienta poszczególnych dostawców.

W wydziale geodezji konieczne będzie uzyskanie kopii mapy ewidencji gruntów i kopii mapy zasadniczej (opłaty urzędowe). (wzór wniosku)

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

 

Mając powyższe dokumenty możemy przystąpić do procedur bezpośrednio związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę:

U GEODETY musimy zamówić MAPĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH w skali 1:500.

U GEOLOGA lub GEOTECHNIKA badania geotechniczne (sprawdzenie warunków gruntowo-wodnych na działce).

PROJEKT DOMU - wybierz projekt naszej oferty: www.archigraph.pl lub zamów u architekta projekt indywidualny.

UWAGA: projekt gotowy wymaga adaptacji do warunków lokalnych dokonanej przez uprawnionego projektanta!

Do złożenia projektu do pozwolenia na budowę konieczne jest sporządzenie przez uprawnionego projektanta PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI wraz z projektem zjazdu z drogi, projektami przyłączy mediów (prądu, wody, kanalizacji, gazu itd.).

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę konieczne jest dokonanie uzgodnień:

- projektów przyłączy z dysponentami mediów
- projektu zjazdu z zarządcą drogi (i uzyskanie oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości przyłączenia działki do drogi publicznej) (wzór wniosku, wzór wniosku)
- zgód na wejście w teren nieruchomości, które nie są własnością inwestora (wzór wniosku)
UWAGA: dotyczy zarówno inwestycji (np. przyłącza mediów) lokalizowanych w pasie drogowym jak i na prywatnych działkach.
- wyłączenie gruntu z produkcji rolnej (dotyczy gleb klasy RI-RIII) (wzór wniosku)
- uzgodnienie ZUDP (koordynacja usytuowania podziemnych sieci uzbrojenia terenu) (wzór wniosku)
- inne (Parki Krajobrazowe, Konserwator Zabytków itp.)
- decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów - nie dotyczy owocowych i młodszych niż 5 letnie (wzór wniosku)
OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (wzór wniosku)

 

WNIOSEK O POZWOLENIE
NA BUDOWĘ

 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (wzór wniosku)

Przyłącza mediów nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. (wzór wniosku)

 

DECYZJA
O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

 

Zgodnie z obowiązującym prawem urząd ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

ZAWIADOMIENIE ORGANÓW
NADZORU BUDOWLANEGO
O ROZPOCZĘCIU BUDOWY

 

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskaniu we właściwym urzędzie dziennika budowy, a przed rozpoczęciem budowy zawiadomić musimy właściwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych + oświadczenie kierownika budowy. (wzór wniosku, wzór wniosku)

 

BUDOWA

 

Warto zatrudnić dobrego kierownika budowy, aby dopilnował właściwej kolejności i staranności wykonywania robót.

 

ZAKOŃCZENIE BUDOWY

 

Zakończeniem budowy jest zgłoszenie tego faktu we właściwym Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego:

Zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu budowy (wzór wniosku, wzór wniosku)

Pozwolenie na użytkowanie (w przypadku gdy nakaz uzyskania zapisany został w decyzji o pozwoleniu na budowę albo kiedy chcemy użytkować budynek przed zakończeniem budowy) (wzór wniosku)

 

MIESZKAMY!

 

Czyż nie jest to miłe uczucie?...

 
podstawa prawna

- ustawa z dnia 7. lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 156, poz. 1118 z pózn. zmianami),
- ustawa z dnia 17. maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2005, nr 240, pózn. 2027 z pózn. zmianami)
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2. kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001, nr 38, poz. 455 )
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21. lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995, nr 25, poz. 133)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenia na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1127)
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24. września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 1998, Nr 126, poz. 839)
- ustawa z dnia 21. marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007, nr 19, poz., 115)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430)
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 z pózn. zmianami)
- ustawa z dnia 14. czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000, nr 98, poz. 1071)
- ustawa z dnia 10. kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. 1997, nr 54, poz. 348)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20. grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. 2005, nr 2, poz. 6)
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24. sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 2000, nr 77, poz. 877)

 
Kontakt | Nasi Partnerzy | Oferta dla Dewelopera | Newsletter | Zamów katalog | Forum