Projekty domów jednorodzinnych, parterowych - ARCHIGRAPH - gotowe projekty domów

OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU

OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, czasem również oświetlenia.

W projekcie (w części instalacyjnej) zawarta jest charakterystyka energetyczna i ekologiczna obiektu określająca:

  • wartości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych (obliczono współczynniki przenikalności cieplnej przegród),
  • sprawność instalacji grzewczej,
  • zapotrzebowanie wody i ilość odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2008.201.1239) dla budynków jednorodzinnych nie wymaga się przedstawienia charakterystyki energetycznej w projekcie budowlanym. Natomiast świadectwo (certyfikat) energetyczne wymagane jest przy oddawaniu obiektu do użytkowania, jego zbywaniu lub najmowaniu.

Charakterystyka zawarta w projekcie gotowym stanowi podstawę do sporządzenia charakterystyki energetycznej obiektu wzniesionego według tego projektu. Opracowanie to dostosowane musi być do konkretnego budynku w konkretnej lokalizacji. Istotny wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię na cele ogrzewania ma usytuowanie działki budowlanej, na której budynek jest zlokalizowany i samego budynku względem stron świata. Równie ważne są zastosowane systemy wentylacji i sposób ogrzewania budynku.

Świadectwo energetyczne jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej, na podstawie, której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej. Podstawą do sporządzenia zintegrowanej charakterystyki jest charakterystyka energetyczna budynku określona w projekcie budowlanym. Dla określenia zintegrowanej charakterystyki energetycznej przyjęto metodę odnoszenia cech ocenianego budynku do cech budynku referencyjnego, czyli budynku, który spełnia aktualne wymagania stawiane budynkom. Dane ilościowe charakterystyki energetycznej porównuje się z danymi określonymi dla budynku referencyjnego (porównawczego). Charakterystyka energetyczna ocenianego budynku i jej porównanie z danymi określonymi dla budynku referencyjnego są podstawą obliczania wskaźnika zintegrowanej charakterystyki, a z kolei wskaźnik wyznacza klasę energetyczną budynku, przy czym dla budynku referencyjnego przyjmuje się wskaźnik równy 1. Przewiduje się 7 klas energetycznych dla budynków od A do G . O przynależności budynku do odpowiedniej klasy energetycznej decyduje wartość zintegrowanego wskaźnika charakterystyki energetycznej . Świadectwo jest przygotowywane w formie pisemnej oraz elektronicznej. Elektroniczna forma ma umożliwiać spełnienie obowiązku rejestracji wszystkich wystawianych świadectw energetycznych dla budynków w krajowym rejestrze świadectw. Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy czy zarządzający tym budynkiem, a także jego właściciel. Działania budowlane przeprowadzane w okresie ważności świadectwa, mające wpływ na zmianę jego charakterystyki energetycznej, skutkują koniecznością przygotowania nowego świadectwa, potwierdzającego dokonane w nim zmiany energetyczne. Jeśli po 10 - latach ważności świadectwa w budynku/lokalu mieszkalnym nie dokonano, żadnych modernizacji zadaniem audytora energetycznego jest potwierdzić jego aktualność i przedłużyć ważność na kolejne 10 lat. Świadectwo jest wystawiane dla budynku/lokalu nie jest związane z jego właścicielem czy nabywcą.

 
Kontakt | Nasi Partnerzy | Oferta dla Dewelopera | Newsletter | Zamów katalog | Forum