Projekty domów jednorodzinnych, parterowych - ARCHIGRAPH - gotowe projekty domów

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROJEKTÓW GOTOWYCH
Archigraph sp. z o.o.

§ I Informacje ogólne

 1. Właœcicielem Biura Sprzedaży jest Archigraph Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoœcią z siedzibą przy ul. Starowiœlnej 37/4, 31-048 Kraków, o kapitale zakładowym w wysokoœci 50 000 zł, posiadająca nr NIP: 573-10-37-670, REGON 008129800, nr rachunku bankowego BZ WBK 62 1090 1665 0000 0000 6504 4291, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Œródmieœcia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000036319.
 2. Biuro Sprzedaży prowadzi sprzedaż gotowych projektów architektoniczno-budowlanych (zwanych dalej Projektami) za poœrednictwem sieci Internet.
 3. Biuro Sprzedaży realizuje zamówienia droga wysyłkową. Na życzenie Kupującego istnieje możliwoœć odbioru zamówionego projektu bezpoœrednio w siedzibie Sprzedającego.
 4. Złożenie zamówienia za poœrednictwem Biura Sprzedaży oznacza równoczesne zapoznanie się z treœcią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jej.

§ II Strony umowy

Stronami umowy sprzedaży są Archigraph Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoœcią z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: Sprzedającym) oraz składająca zamówienie osoba fizyczna lub prawna posiadające pełną zdolnoœć do czynnoœci prawnych (zwana dalej: Kupującym).

§ III Zamawianie Projektów

 1. Zamówienia można składać poprzez Biuro Sprzedaży:
 • wypełniając formularz "zamów projekt" na stronie www.archigraph.pl
 • telefonicznie pod nr tel.: 012/631 32 60 w.11 i 15,

lub 513 015 285

 • za pomocą faksu pod nr: 012/631 32 60 w. 22,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@archigraph.pl

Zamówienie dokonywane za pomocą telefonu, faksu lub poczty elektronicznej poza danymi o których mowa w ust 3 powinno zawierać: nazwę lub symbol Projektu, sposób dostawy i odbioru Projektu, formę płatnoœci, dane adresowe potrzebne do wystawienia FV.

Zamówienia telefoniczne można składać w godz. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku, zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej, faxu i poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę w dowolnym dniu tygodnia.

Do przyjęcia zamówienia w celu jego realizacji drogą wysyłkową konieczne jest podanie: imienia i nazwiska lub nazwy firmy Kupującego, pełnego adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka oraz kontaktowego numeru telefonu bądŸ adresu elektronicznego Kupującego.

 1. Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą uznawane za złożone w pierwszym najbliższym dniu roboczym następującym po tym dniu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwoœci, Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji. Sprzedający zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji bądŸ odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub nieprawdziwe.
 3. Zamówienie może być odwołane przez Kupującego wyłącznie drogą telefoniczną z jednoczesnym potwierdzeniem za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@archigraph.pl

§ IV Sposób realizacji zamówienia

 1. Ceny Projektów podane są w złotych polskich, w cenach brutto według aktualnego Cennika podanego na www.archigraph.pl Aktualizacja cennika odbywa się na początku każdego roku kalendarzowego i obowiązuje od 02.01 do 31.12 danego roku.
 2. Kupujący ma możliwoœć wyboru jednej z następujących form płatnoœci:
  • gotówką w kasie siedziby Sprzedającego przy odbiorze osobistym w Biurze Sprzedającego,
  • za pobraniem, zapłata kurierowi/listonoszowi/na poczcie przy odbiorze przesyłki,
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego,
  • przedpłata (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za poœrednictwem Centrum Rozliczeniowego dotpay logo).
 3. Zamówione Projekty Sprzedający wysyła 1-3 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia. Jeœli zaistnieją okolicznoœci szczególne, które uniemożliwią dotrzymanie w/w terminu, Kupujący zostanie natychmiast powiadomiony o tym przez Sprzedającego. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługuje roszczenie o obniżenie ceny sprzedaży Projektu. Projekty oznaczone jako "nowoœć" wymagają indywidualnego ustalenia terminu wysyłki za zgodą Kupującego.
 4. Wszystkie gotowe Projekty prezentowane na stronach internetowych www.archigraph.pl są dostępne w wersji podstawowej lub lustrzanego odbicia. Cena dotyczy zakupu projektu w wybranej wersji. W związku ze stałym aktualizowaniem Projektów - wielkoœci powierzchni oraz inne dane w opisie technicznym dokumentacji mogą się różnić od podanych w katalogach bądŸ na stronie internetowej.
 5. Dostawa i odbiór zamówionego Projektu odbywa się w sposób wybrany przez zamawiającego a okreœlony w zamówieniu/formularzu zamówień.
 6. Po nadaniu przez Sprzedającego przesyłki właœciwemu przewoŸnikowi, termin dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoŸników czyli Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 7. Do każdego zamówienia dołączona jest faktura VAT.
 8. Zamówiony projekt architektoniczny wysyłany jest do Kupującego w 4 egzemplarzach.
 9. Do Projektu Sprzedający dołącza każdorazowo pisemną zgodę na dokonanie zmian adaptacyjnych w Projekcie pod warunkiem, że musi ich dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Zgoda udzielona jest pod warunkiem odesłania kopii wypełnionego dokumentu do Sprzedającego pocztą lub faxem.
 10. Sprzedający ze względu na ochronę praw autorskich nie udostępnia wersji elektronicznych Projektów (CAD).

§ V Koszty dostawy

 1. Wysyłka Projektów odbywa się przesyłką pocztową bądŸ przesyłką kurierską
 2. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Sprzedający, tylko w przypadku przesyłek realizowanych poprzez Pocztę Polską. Koszty przesyłki kurierskiej pokrywa Kupujący według wybranej opcji w Formularzu Zamówień umieszczonym na www.archigraph.pl

Poczta Polska – Archigraph pokrywa koszt wysyłki (termin dostarczenia: 3-10 dni roboczych od wysłania)

Kurier – koszt 20zł brutto /doliczane do FV za usługę transportową (termin dostarczenia: na drugi dzień roboczy od wysłania).

§ VI Odstąpienie od umowy

 1. W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży na odległoœć, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, wynikających z umowy sprzedaży. To, co strony œwiadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy przez Kupującego jest przesłanie przez niego na adres Sprzedającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki pisemnego oœwiadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy wraz z jednoczesnym odesłaniem Sprzedającemu Projektu oraz kserokopii oryginału faktury VAT dokumentującej zakup. Uznanie odstąpienia od umowy jest możliwe tylko w przypadku zachowania podanego terminu.
 3. Po odesłania przez Kupującego kserokopii faktury VAT Sprzedawca przeœle Kupującemu fakturę korygującą, której kopię Kupujący obowiązany jest podpisać i odesłać Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki.
 4. Realizacja przez Kupującego obowiązku o którym mowa w ust. 3 stanowi podstawę do zwrotu na rzecz Kupującego należnoœci uiszczonej tytułem ceny sprzedaży. Przedmiotem zwrotu będzie kwota równa cenie sprzedaży projektu według faktury zakupu. Zwrotu tej należnoœci Sprzedający dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na podany w zamówieniu adres w terminie do 10 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży Projektów indywidualnie uzgadnianych z Kupującym.
 6. Zwracany Projekt nie może nosić œladów użytkowania ani zniszczeń - musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Okolicznoœci zwrotu należy uzgodnić telefonicznie. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.

§ VII Reklamacje

 1. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedającemu.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za poœrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy Kupującego, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie bądŸ przesłanie projektu na adres Sprzedającego z załączonym pisemnym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 5. W przypadkach uzasadnionych reklamacji zgłoszonych z dochowaniem powyższej procedury Sprzedawca gwarantuje zwrot należnoœci drogą przelewu bankowego na wskazane przez Sprzedającego konto lub przekazem pocztowym na podany w zamówieniu adres w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej z Projektem, z zastrzeżeniem ust.6.
 6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca przeœle Kupującemu fakturę korygującą, której kopię Kupujący obowiązany jest podpisać i odesłać Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki. Odesłanie Sprzedającemu podpisanej kopii faktury korygującej stanowić będzie podstawę do zwrotu należnoœci. Przedmiotem zwrotu będzie kwota równa cenie sprzedaży według faktury zakupu.
 7. W razie nieuwzględnienia reklamacji Kupujący zostanie o tym poinformowany pisemnie z podaniem przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego, a reklamowany towar zostanie odesłany na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

§ VIII

Wymiana projektu

 1. Sprzedający zapewnia możliwoœć jednokrotnej wymiany towaru pełnowartoœciowego w terminie 3 miesięcy od dnia wydania towaru na inny ze znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedającego oraz dostępnych na stronie internetowej www.archigraph.pl na dzień zgłoszenia chęci wymiany.
 2. Okolicznoœci wymiany należy uzgodnić telefonicznie. Wraz z Projektem podlegającym wymianie Kupujący obowiązany jest odesłać Sprzedającemu kserokopię oryginału faktury VAT stanowiącej dowód zakupu.
 3. W razie dochowania warunków o których mowa w ust. 1 i 2 Sprzedawca przeœle Kupującemu fakturę korygującą, której kopię Kupujący obowiązany jest podpisać i odesłać Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki. Odesłanie Sprzedającemu podpisanej przez Kupującego kopii faktury korygującej stanowi podstawę do realizacji wymiany. Sprzedający wysyła Projekt na który następuje wymiana do 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu podpisanej faktury korygującej.
 4. Wymianie nie podlegają projekty uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
 5. Podlegający wymianie Projekt nie może nosić œladów użytkowania ani zniszczeń - musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany.
 6. W razie wymiany Projektu, Kupujący ponosi koszty przesyłki towaru wymienianego i tego na który następuje wymiana. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
 7. W przypadku, gdy cena wymienianego Projektu jest niższa od ceny tego, na który następuje wymiana, towar zostanie wymieniony po dokonaniu przez Kupującego dopłaty różnicy tych cen. W przypadku wymiany Projektu na taki, którego cena jest niższa od ceny Projektu wymienianego Sprzedający zwróci Kupującemu różnicę cen w terminie do 10 dni roboczych od dokonania wymiany.

§ IX Ochrona praw autorskich Projektu, licencja (Kupujący - osoba fizyczna)

 1. Sprzedający jest właœcicielem majątkowych praw autorskich do będących przedmiotem umów sprzedaży Projektów lub też posiada nieograniczone w czasie prawo do dysponowania nimi w zakresie niezbędnym do realizacji umów sprzedaży Projektów.
 2. Projekty, jak i inne materiały, związane z Projektami (instrukcje, objaœnienia, informacje na stronie www itp.) stanowią własnoœć przedsiębiorstwa Sprzedającego, wobec czego prawo do dalszego ich przekazywania przez Kupującego, ujawniania, opatrywania znakami handlowymi we własnym imieniu i inne tym podobne procedury, wykraczające poza cel wynikający z zawartej umowy sprzedaży Projektu są zakazane.
 3. Sprzedający udzieli Kupującemu bezpłatnie licencji na Projekt po odbiorze przez niego projektu i zapłacie należnoœci, stanowiącej cenę sprzedaży.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 jest udzielona na czas nieokreœlony i jest licencją niewyłączną.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 3 obejmuje:
  1. korzystanie z Projektu, będącego przedmiotem umowy sprzedaży, na potrzeby własne, rozumiane w ten sposób, że Kupujący wykorzysta Projekt w celu wybudowania domu (siedziby przedsiębiorstwa) dla siebie zgodnie z przeznaczeniem projektu,
  2. dokonanie zmian adaptacyjnych w Projekcie, o ile będą one uzasadnione architektonicznie i nastąpią na warunkach, o których mowa w treœci dokumentu zawierającego zgodę na dokonanie zmian przesłanym Kupującemu wraz z Projektem oraz w § 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu
 6. Kupujący nie może przenieœć udzielonej licencji ani żadnych uprawnień z niej wynikających na inne osoby.
 7. Zapisy niniejszego paragrafu nie uszczuplają prawa Sprzedającego do dowolnego udzielania dalszych licencji na Projekty, będące przedmiotem umów sprzedaży, dowolnym osobom trzecim.
 8. Kupujący jest obowiązany udostępnić zakupiony Projekt Sprzedającemu, jako reprezentantowi twórcy, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania autorskiego prawa osobistego lub modyfikacji projektu.

§ IX a

Ochrona praw autorskich Projektu, licencja (Partner-Poœrednik )

 1. Sprzedający jest właœcicielem majątkowych praw autorskich do będących przedmiotem umów sprzedaży Projektów lub też posiada nieograniczone w czasie prawo do dysponowania nimi w zakresie niezbędnym do realizacji umów sprzedaży Projektów.
  1. Partnerowi-poœrednikowi nie przysługują żadne prawa autorskie i licencyjne do projektów.

§ X

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Kupujących gromadzone przez Sprzedającego podczas zamawiania Projektu są wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń, ewentualnie realizacji póŸniejszych uprawnień Kupującego wynikających z umowy sprzedaży i okreœlonych w odrębnych przepisach). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego oraz osobom trzecim, które biorą udział w procesie sprzedaży i wysyłki. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§ XI

Podstawy prawne

Niniejszy Regulamin oparty jest o obowiązujące przepisy prawne, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoœci za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)
 • ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

§ XII

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie www.archigraph.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego oraz innych właœciwych przepisów prawnych.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów podanych na stronie internetowej www.archigraph.pl. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie internetowej www.archigraph.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoœci za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.